Skontaktuj się z nami już dziś!

Napisz do Nas
Tutaj jesteśmy

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem black-stone.pl (zwanego dalej: „Sklepem”), w tym dokonywania zakupów w Sklepie, jak również wskazuje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta, o którym mowa w pkt 3 Regulaminu.
 • Sklep prowadzony jest przez spółkę Daka Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stęszewie (zwaną dalej „Sprzedawcą”), ul. Bukowska 1, 62-060 Stęszew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524134, NIP: 7773242022, REGON: 302840769.
 • Do korzystania ze Sklepu w zakresie przeglądania asortymentu Sklepu niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (np.: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera). Dodatkowo w przypadku chęci zakupu produktów niezbędna jest rejestracja celem założenia przez Klineta konta.
 • Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku.
 • Regulamin udostępniony jest pod adresem Sklepu w zakładce Regulamin oraz Pomoc/Regulamin.

 

 1. Klienci

 

 • Klientem Sklepu (zwanym dalej „Klientem”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym korzystająca ze Sklepu w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca w Sklepie zakupów.
 • Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do korzystania z jego funkcjonalności w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, a w szczególności zobowiązany jest do nieingerowania w zawartość Sklepu oraz jego elementów.

 

 1. Rejestracja

 

 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Jednakże w celu dokonania przez Klienta zakupów produktów niezbędna jest rejestracja celem prowadzenia konta.
 • Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • W celu rejestracji w Sklepie Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło. Rejestracja w Sklepie następuje po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacji jego brzmienia, a także wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji.
 • Po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oznaczające zakończenie procesu rejestracji.
 • Konto zawiera dane Klienta wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów dokonywanych w Sklepie.
 • Poprzez rejestrację Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta konta Klienta w Sklepie, przez czas nieoznaczony. Świadczenie usługi prowadzenia konta Klienta jest nieodpłatnie.
 • W przypadku jakichkolwiek zmian danych Klienta umieszczonych w koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Klient ponosi odpowiedzialność za wskazanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 • Klient, który zarejestrował się w Sklepie, może zalogować się do Sklepu podając każdorazowo wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 • W każdym czasie Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia przez Sprzedawcę. W tym celu Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@black-stone.pl.
 • Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej ze Sprzedawcą, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 • Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z treścią zamówienia.

 

 1. Informacje o produktach

 

 • Informacje o produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu do Klienta, jak również od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
 • Z uwagi na charakter części oferowanych produktów o charakterze opałowo – energetycznym Klient dokonując zakupów, w oparciu o znane sobie oraz zakładane ich przeznaczenie, dokonuje wyboru w zakresie konieczności poniesienia ciężaru opłacenia podatku akcyzowego. Klient odpowiada za złożenie niewłaściwego, nieprawidłowego bądź niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia w zakresie zwolnienia z ponoszenia ciężaru podatku akcyzowego od wyrobów o charakterze opałowo – energetycznym.
 • Całkowity koszt zamówienia zawiera cenę produktów powiększoną o koszty dostawy i zostanie wskazany w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Sklep może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie znajduje zastosowania w stosunku do zamówień złożonych przed zmianą ceny oraz datą wejściem w życie warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Warunki dokonywania zakupów

 

 • Dokonanie przez Klienta wyboru produktów oraz potwierdzenie woli ich zakupu stanowi ofertę do zawarcia umowy, której przedmiotem jest zakup wybranych produktów (dalej zwanym „Zamówieniem”).
 • Klient może złożyć Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu wyłącznie w przypadku posiadania konta Klienta, po zalogowaniu się na konto Klienta.
 • Klient może składać Zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Klient dokonuje wyboru produktów poprzez dodanie wybranych produktów do (wirtualnego) koszyka. Umieszczenie produktów w koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych produktów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.
 • Elementem procedury składania Zamówienia jest podanie przez Klienta adresu dostawy, pod którym Zamówienie winno zostać dostarczone.
 • Podanie przez Klienta adresu dostawy jest obligatoryjne celem dostarczenia Zamówienia, z wyłączeniem sytuacji gdy Klient decyduje się na osobisty odbiór Zamówienia.
 • Zmiana adresu dostawy możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedawcą oraz przed przekazaniem produktów przewoźnikowi w celu dostarczenia, o czym Sprzedawca zawiadamia Klienta oddzielną wiadomością e-mail.
 • Po skompletowaniu Zamówienia należy wybrać metodę dostawy oraz sposób płatności, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 • Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy drogą poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji Klient otrzymuje stosowną wiadomość drogą poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona przez Sprzedawcę, wówczas dochodzi do zawarcia umowy w zakresie potwierdzonych produktów. W sytuacji, gdyby Sprzedawca nie mógł spełnić świadczenia w całości lub w części z uwagi na to, że produkt byłby niedostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie zostałby dostarczony do Sprzedawcy bądź uległy uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie.

 

 1. Płatność

 

 • Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie wystawiana jest faktura, która może zostać przekazana w formie elektronicznej.
 • Klient dokonuje płatności przy wyborze dostępnych metod, w tym z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedawca, dla wygody Klientów, zawarł umowę.
 • W przypadku wyboru płatności elektronicznych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności.
 • Niedokonanie płatności tytułem złożonego przez Klienta Zamówienia, w przypadku wyboru płatności poprzedzającej dostawę produktów, w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, powoduje anulowane Zamówienia, a brak wpłaty oznacza odstąpienie Klienta od umowy sprzedaży.

 

 1. Dostawa Produktów

 

 • Dostawa produktów stanowiących asortyment Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i dokonywana jest pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Każdorazowo koszty dostarczenia zamówionych produktów ponosi Klient. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych produktów realizowana jest za pośrednictwem wybranego przewoźnika. Klient ma możliwość odbioru zakupionych produktów pod adresem uwidocznionym podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego zakupu na odległość w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą, Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty produktów w transporcie. W przypadku dostrzeżenia uszkodzenia powstałego w wyniku transportu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontakt ze Sprzedawcą.
 • Klient, który nie jest osobą wskazaną w pkt 7.4. Regulaminu, ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty produktów od momentu ich wydania celem dostawy Klientowi.
 • Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu, wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia:
 • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionych produktów - od dnia wysłania do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji,
 • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu Zamówienia metod płatności elektronicznych - od dnia otrzymania przez Sprzedawcę płatności.
  • Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Zamówienia.

 

 1. Warunki reklamacji

 

 • Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Klientowi rzeczy bez wad fizycznych oraz prawnych (rękojmia). Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów będących osobami fizycznymi i dokonujących zakupu na odległość w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 • Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy w przypadku niezgodności produktu z umową bądź wad produktu.
 • Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię i nazwisko, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty do Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji, w szczególności certyfikatem potwierdzającym badanie jakości produktu opałowo – energetycznego, jak również dokumentem wskazującym na dokonanie ważenia produktu przy wykorzystaniu licencjonowanego urządzenia posiadającego dopuszczenie do wykorzystania wydane przez stosowną instytucję.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo żądać usunięcia wady, albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy uwzględnieniu postanowień pkt 8.7. – 8.15. Regulaminu.
 • Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@black-stone.pl oraz wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik numer 1 do Regulaminu.
 • Reklamowany produkt winien zostać przesłany na następujący adres: Daka Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Północna 52, 64-000 Kościan.
 • Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad.
 • Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 • Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 • W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany produkt, Sprzedawca zwróci mu koszty przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w Zamówieniu.
 • Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o rozpatrzeniu reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie).
 • W przypadku uwzględnienia złożonej przez Klienta reklamacji, Sprzedawca wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami. W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedawca powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

 

 1. Gwarancja

 

 • Z uwagi na charakter oferowanych produktów Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
 • Brak uprawnień w zakresie gwarancji nie wyłącza uprawnień Klienta w zakresie rękojmi, przy uwzględnieniu zapisów pkt 8 Regulaminu.

 

 1. Odstąpienie od umowy

 

 • Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego Zamówienia do momentu przygotowania Zamówienia do wysyłki, kontaktując się ze Sprzedawcą przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@black-stone.pl. Z uwagi na zawarcie umowy na odległość, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w późniejszym czasie Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, przy uwzględnieniu pkt 10.2. i pkt 10.5. Regulaminu.
 • Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania produktu przez Klienta, bądź odebrania ostatniego produktu (w przypadku zamówień więcej niż jednego produktu dostarczanych partiami).
 • Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Klient zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta produktów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy produkt stanowi komplet, zestaw lub pakiet odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu lub pakietu.
 • W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą bądź Klient niebędący osobą fizyczną nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego osobą fizyczną nabywającą produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Klient, o którym mowa w pkt 11.1. Regulaminu posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 

 1. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 

 • Zakupy w Sklepie zabezpieczone są szyfrowanym połączeniem SSL. Szyfrowaniem objęte są dane osobowe przekazywane podczas składania Zamówienia, rejestracji i logowania.
 • Administratorem danych osobowych jest spółka Daka Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stęszewie, ul. Bukowska 1, 62-060 Stęszew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524134, NIP: 7773242022, REGON: 302840769.
 • Wysyłając dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, numer telefonu Klient dobrowolnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówień przez spółkę Daka Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stęszewie, ul. Bukowska 1, 62-060 Stęszew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000524134, NIP: 7773242022, REGON: 302840769.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 • Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i aktualizacji oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie. Żądanie w zakresie zaprzestania wykorzystania danych osobowych może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@black-stone.pl .
 • Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności w zakładce Informacje/Polityka prywatności.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 • Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2020 roku.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 • W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer Klienta w formie tzw. Plików cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem: Informacje/Polityka plików cookies.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 

 

 

  Załączniki do pobrania:

 

 1. Formularz reklamacyjny
 2. Formularz odstąpienia od umowy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl